Voorwaarden Webshop Onderwijs

Voorwaarden en afspraken producten voor VVE, PO en VO Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB)

Boekingen en annuleringen

Als je intekent op producten of diensten, zullen wij ons uiterste best doen om deze in te plannen. Het kan echter gebeuren dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van de NOBB-medewerker krijg je van ons zo snel mogelijk bericht. In overleg kan er dan een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Als een groep zonder opgaaf van redenen wegblijft of wanneer een bezoek minder dan veertien kalenderdagen van te voren wordt afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen. Hetzelfde geldt bij materialen of projecten die niet opgehaald worden of minder dan twee weken van tevoren afgezegd worden.

Begeleiding bij groepsbezoeken

Wij gaan ervan uit dat de vaste leerkracht de groep begeleidt tijdens het programma. De leerkracht is verantwoordelijk voor de orde in de groep en is actief betrokken bij het programma. 

Materiaalgebruik

Indien materialen bij levering incompleet, kapot of anderzijds niet werkend zijn, geef je dit binnen vijf werkdagen door aan je vaste contactpersoon van de Bibliotheek. Mocht er, gedurende de periode dat je het materiaal in bruikleen hebt, schade ontstaan aan één of meer van de onderdelen, dan meld je dit
direct aan je vaste contactpersoon van de Bibliotheek. In overleg wordt een passende vergoeding voor de schade afgesproken.

Na inlevering van geleende materialen worden deze nagekeken door een Bibliotheekmedewerker. Mochten materialen incompleet, kapot of
beschadigd zijn, dan nemen wij contact op om een passende vergoeding voor de schade te bespreken.

De materialen zijn niet vrij van intellectuele eigendomsrechten. Deze zijn en blijven eigendom van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

Het is niet toegestaan materiaal zonder toestemming van de Noord Oost BrabantseBibliotheken te verveelvoudigen of te verspreiden, tenzij de Noord Oost
Brabantse Bibliotheken daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Gebruik is alleen toegestaan voor eigen, besloten, educatieve, non-commerciële toepassing.