UITLEENREGLEMENT Stg. NOORD OOST BRABANTSE BIBLIOTHEKEN (NOBB)

1. Dit reglement is bindend voor alle gebruikers van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB). Bij dit reglement behoren afzonderlijke overzichten waarop de openingstijden, abonnementsvormen en jaarlijks vastgestelde tarieven vermeld staan.

2. Het bestuur van de NOBB  is eindverantwoordelijk voor het beleid.
De leiding van de bibliotheek berust bij de directie van de NOBB.

3. De bibliotheek is geopend op door de directie te bepalen dagen en uren.
De bibliotheek is gesloten op christelijke en nationale feest- en gedenkdagen, alsmede op die dagen waarop de directie sluiting vaststelt.

4. De NOBB is tijdens openingsuren toegankelijk voor iedereen. Bezoekers zijn verplicht zich te gedragen naar de door de NOBB opgestelde en gepubliceerde huisregels.

5. Minderjarigen worden geacht te handelen met toestemming van hun wettige vertegenwoordiger. Jeugdigen mogen alleen met toestemming van de medewerker van de bibliotheek gebruik maken van de collectie voor volwassenen.

6. Analoge media zoals boeken, kranten en tijdschriften zijn in de bibliotheek gratis raadpleegbaar. Voor het gebruik van apparatuur, zoals kopieerapparaat en internetcomputers gelden jaarlijks vastgestelde tarieven.

7. Het uitlenen van media geschiedt uitsluitend aan bij de NOBB ingeschreven bibliotheekgebruikers met gebruik van een geldige bibliotheekpas. Bij inschrijving dient een geldig legitimatiebewijs overlegd te worden. Inschrijving van minderjarigen kan  alleen met toestemming van een der ouders/voogden.

8. Na inschrijving verstrekt de NOBB een strikt persoonlijke bibliotheekpas. De bibliotheekpas blijft eigendom van de NOBB. Bij verlies of diefstal van de bibliotheekpas dient de pashouder de NOBB onmiddellijk in kennis te stellen; tot dat moment blijft de pashouder aansprakelijk.

9. Voor institutionele gebruikers (scholen, instellingen) bestaat een aparte regeling.
Deze regeling is bij de NOBB op te vragen.

10. Afhankelijk van de leeftijdscategorie van de aanvrager verstrekt de NOBB de bibliotheekpas tegen een eenmalige vergoeding of tegen een jaarlijkse bijdrage. De directie stelt de hoogte van de contributie en tarieven jaarlijks vast en maakt deze bekend.

11. Het bibliotheekabonnement is maximaal 1 jaar geldig en wordt hierna omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.

12. Tenzij zij toestemming hebben gegeven voor automatische incasso, ontvangen leden, omstreeks een maand voor de verlengdatum van hun abonnement, een nota voor betaling van de nieuwe abonnementstermijn. Hierbij wordt de contributie berekend over 12 maanden.

13. Opzegging van het lidmaatschap door de lener is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. (te rekenen vanaf de dag van opzegging).

14. Tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van één jaar is wettelijk niet toegestaan; er wordt in dit geval dan ook geen restitutie van abonnementsgelden verleend.

15. Bij tussentijdse opzegging nadat het abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd kan de bibliotheek de lener restitutie verlenen van het vooruitbetaalde abonnementsgeld voor elke volledige maand na beëindiging van het lidmaatschap.

16. Veranderingen van naam- en/of adresgegevens geeft de bibliotheekpashouder direct door aan de NOBB. Deze wijzigt de gegevens in het systeem. Bij verlies of ernstige beschadiging van de bibliotheekpas verstrekt de NOBB tegen betaling een duplicaatpas.

17. Het maken van bandopnamen, het uitzenden per radio, via internet, of op enig andere wijze in het openbaar gebruik maken en dupliceren van deze media is verboden. De aansprakelijkheid hiervoor berust bij de persoon op wiens naam voornoemde media zijn geleend.

18. De rechten betreffende het intellectuele eigendom van digitale media, zoals cd, cd-rom, games, blu ray, daisy-rom, dvd en dvd-rom berusten bij de producent van het geleende object en niet bij de NOBB. De lener van digitale media verbindt zich ertoe de rechten van de eigenaar niet te schenden. De lener vrijwaart de NOBB voor aanspraken van derden bij eventuele schending van de rechten van de eigenaar, als gevolg van overtreding van deze leenvoorwaarden.

19. De NOBB is niet aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door het gebruik en/of lenen van digitale media.

20. De uitleentermijnen van de diverse media zijn kenbaar gemaakt op een jaarlijks te publiceren Tarievenoverzicht. De uitleentermijn kan ten hoogste éénmaal worden verlengd, tenzij het geleende door een andere bibliotheekgebruiker is gereserveerd. Bij overschrijding van de leentermijn berekent de NOBB telaatgeld en/of administratiekosten.

21. De actuele hoogte van het telaatgeld wordt bepaald door de datum van inlevering van de materialen.

22. Bij het niet op tijd inleveren van geleende materialen verstuurt de bibliotheek twee weken na het verstrijken van de uitleentermijn een 1e herinnering. Indien deze materialen niet worden geretourneerd, c.q. vergoed,  volgt na twee weken een 2e herinnering. Als deze materialen ook nu niet worden geretourneerd, c.q. vergoed, ontvangt de lener na twee weken een nota  voor het te betalen bedrag inclusief € 4,50 administratiekosten. Als deze materialen ook nu nog niet worden geretourneerd,  c.q. vergoed, volgt na 2 weken een laatste aanmaning. Indien binnen 2 weken ook nu de materialen nog niet worden geretourneerd, c.q. vergoed, wordt de nota overgedragen aan een incassobureau. De incassokosten ad € 40,- evt. vermeerderd met wettelijke rente, komen geheel voor rekening van de lener.

23. Indien openstaande bedragen (telaatgelden, leengeld etc., excl. contributie), € 5,00 of hoger zijn en niet binnen 60 dagen worden voldaan, verstuurt de bibliotheek een registratienota. Als deze nota niet binnen twee weken is voldaan, volgt een laatste aanmaning. Indien de lener ook nu niet binnen twee weken de nota heeft voldaan, wordt de nota overgedragen aan een incassobureau. De incassokosten ad € 40,- evt. vermeerderd met wettelijke rente, komen geheel voor rekening van de lener.

24. De bibliotheek verstuurt voordat de uitleentermijn verstreken is, een inleverattentie. Dit is een extra service. Aan het (tijdelijk) niet functioneren van deze inleverattentie kan de lener geen rechten ontlenen. De lener blijft verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van de materialen.

25. De media blijven eigendom van de bibliotheek. De directie stelt jaarlijks het maximaal aantal te lenen media en bijbehorende leenvoorwaarden vast.

26. Bij ontvangst dient de bibliotheekpasgebruiker zich te overtuigen van de goede staat van het geleende materiaal. Beschadiging of verontreiniging van materialen verhaalt de NOBB op de bibliotheekpasgebruiker. Zoekgeraakte of onherstelbaar beschadigde materialen dienen vergoed te worden tegen de historische aanschafprijs.

27. Indien enig bibliotheekmateriaal niet beschikbaar is, dan wel niet in de collectie is opgenomen, kan de bibliotheekpasgebruiker dit reserveren c.q. laten aanvragen bij een andere bibliotheek. Voor het reserveren en aanvragen van media gelden regels en kosten zoals vermeld op de jaarlijks te publiceren abonnementenoverzicht en de Tarievenkaart.

28. De directie van de NOBB is bevoegd uitlening te weigeren of aan de uitlening bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze maatregelen worden onder opgave van redenen aan de lener meegedeeld.

29. Bij verhuizing neemt de NOBB de geldigheidsduur van een bibliotheekpas van elke openbare bibliotheek in Nederland over op de bibliotheekpas van de NOBB, bij overlegging van een geldige legitimatie en een betalingsbewijs van de betreffende bibliotheek.

30. De medewerkers zijn gerechtigd bibliotheekbezoekers te verzoeken de in hun bezit zijnde bibliotheekmaterialen te tonen.

31. Medewerkers van de bibliotheek zijn gerechtigd om personen die de orde in de bibliotheek verstoren, op grond van de geldende huisregels, te (doen) verwijderen en voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de bibliotheek te ontzeggen.

32. De directie van de NOBB is gerechtigd bij overtreding van de huisregels en/of dit reglement degene die in gebreke blijft, voor bepaalde of onbepaalde tijd, uit te sluiten van alle faciliteiten van de bibliotheek.

33. De directie van de NOBB is gerechtigd een besluit te nemen in alle gevallen waarin dit reglement en/of de huisregels niet voorzien.

34. Tegen voornoemde besluiten kan de betrokkene beroep aantekenen bij de directie van de NOBB. Hangende het beroep blijven de opgelegde maatregelen van kracht.

35. De NOBB legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de aflevering van producten en diensten en de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten van de bibliotheek.

36. De NOBB is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in Wet bescherming persoonsgegevens.

37. Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

38. De NOBB gebruikt de persoonsgegevens niet voor doeleinden die hiermee niet te verenigen zijn en staat deze niet af aan derden. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

39. De NOBB beschikt over een klachtenregeling. Deze is hier raadpleegbaar en ligt ter inzage in de bibliotheek. Het formulier vindt u hier.

40. Bij wijziging in het reglement ontvangt de lener op aanvraag een nieuwe versie van het reglement. Totdat wijziging van het reglement plaatsvindt, blijft dit reglement geldig, tenzij wettelijke maatregelen een of meerdere artikelen ongeldig maken.

41. De toegang tot de bibliotheek is niet toegestaan voor andere dieren dan hulphonden.


Mei 2016